previous pauseresume next

اجرای مانور اطفاء حریق مراکز آموزشی و درمانی نور،حضرت علی اصغر و مجتمع المهدی(عج)

دراین کلاس ضمن تشریح وبیان الزامات کار با کپسول آتش نشانی و جعبه آب،ونحوه مواجهه اولیه با بروز خطر ومدیریت آن جنبه های علمی مهارآتش سوزی در مکانهای پرخطر شرح داده شد.