اطلاعات تماس با دستگاه

اطلاعات تماس با دستگاه:

 

آدرس : اصفهان هشت بهشت  خیابان استانداری تلفن : ۳۴- ۳۲۲۲۲۱۲۷

 

شما می­توانید فرم مخصوص رضایت و یا شکایت را از منشی بخش و یا واحد امور مراجعین دریافت کرده و پس از تکمیل آن به صندوق انتقادات و پیشنهادات بیاندازید.