previous pauseresume next

افتتاحیه

راه اندازی اورژانس در اسرع وقت وطی هماهنگی های لازم به گونه ای انجام شد که در روند درمانی بیماران خللی وارد نگردید.