اهداف تشكيل بسيج كارمندي

۱)      تشکیل هسته‌های مومن و انقلابی در سطح ادارات و سازمان

۲)      ثبت و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت

۳)      رشد و شکوفایی تفکرولایی،بصیرتوپایداریجهتمقابلهباتهدیداتنرمدشمنان

۴)      گسترشواشاعهتفکردینی،ایثار،شهادتوفرهنگمقدسومعنویبسیجدربین کارکنان

۵)      تلاشدرراهگسترشوارتقاءاخلاقپزشکیوارائهالگوهایعلمیوعملیدربین کارکنان

۶)      مشارکتفعالدراقداماتعامالمنفعهوبحرانها ( جنگها،حوادثغیرمترقبه،بلایایطبیعیورزمایشها )

۷)      کمکبهتحققاستقلالعلمیوارتقاءوتقویتتحقیقوپژوهشدرزمینههایعلومپزشکی

۸)      ارائهخدماتبهداشتیودرمانیبرونمرزیدرجهتتحققاهدافانساندوستانهبارعایتضوابطجمهوریاسلامیایران

۹)      تدوین،حفظوبهرهبرداریازتجربیاتکارکناندرطولانقلاباسلامیودفاعمقدس

۱۰)   مشارکتدررشدوارتقاءتوانتخصصی

۱۱)   ایجاد تواناییهای لازم رزمی در نیروهایی كه توانایی شركت در عملیاتهای كلاسیك و بزرگ را دارندبمنظور همكاری با نیروی زمینی و سایر نیروها

۱۲)   افزایش توان رزمی و عقیدتی نیروهای بسیجی، اجرای آموزش های نظامی و عقیدتی

۱۳)   حفظ و انسجام كلیه نیروهای بسیجی

۱۴)   كمك به دولت در امر سازندگی

 

 
 

ورود مدير وب سايت

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.