اهداف تشكيل بسيج كارمندي

۱)      تشکیل هسته‌های مومن و انقلابی در سطح ادارات و سازمان

۲)      ثبت و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت

۳)      رشد و شکوفایی تفکرولایی،بصیرتوپایداریجهتمقابلهباتهدیداتنرمدشمنان

۴)      گسترشواشاعهتفکردینی،ایثار،شهادتوفرهنگمقدسومعنویبسیجدربین کارکنان

۵)      تلاشدرراهگسترشوارتقاءاخلاقپزشکیوارائهالگوهایعلمیوعملیدربین کارکنان

۶)      مشارکتفعالدراقداماتعامالمنفعهوبحرانها ( جنگها،حوادثغیرمترقبه،بلایایطبیعیورزمایشها )

۷)      کمکبهتحققاستقلالعلمیوارتقاءوتقویتتحقیقوپژوهشدرزمینههایعلومپزشکی

۸)      ارائهخدماتبهداشتیودرمانیبرونمرزیدرجهتتحققاهدافانساندوستانهبارعایتضوابطجمهوریاسلامیایران

۹)      تدوین،حفظوبهرهبرداریازتجربیاتکارکناندرطولانقلاباسلامیودفاعمقدس

۱۰)   مشارکتدررشدوارتقاءتوانتخصصی

۱۱)   ایجاد تواناییهای لازم رزمی در نیروهایی كه توانایی شركت در عملیاتهای كلاسیك و بزرگ را دارندبمنظور همكاری با نیروی زمینی و سایر نیروها

۱۲)   افزایش توان رزمی و عقیدتی نیروهای بسیجی، اجرای آموزش های نظامی و عقیدتی

۱۳)   حفظ و انسجام كلیه نیروهای بسیجی

۱۴)   كمك به دولت در امر سازندگی