اولین جشنواره استانی پیشنهادات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان