ایمنی و بهداشت محیط

HSE حرف اول كلمات Health (بهداشت) ،Safety (ایمنی) و Environment (محیط زیست ) است كه متولی و عهده دار كلیه مسائل مربوط به بهداشت كار ، ایمنی و محیط زیست می باشد و مسئول اجرای آن برعهده مهندس بهداشت حرفه‌ای یا متخصص سلامت شغلی می باشد.

 
اهداف بهداشت حرفه ای
 
۱. تامین، حفظ و ارتقاء سطح سلامت جسمانی، روانی و اجتماعی کارکنان در هر شغلی که هستند.
۲. پیشگیری از بیماریها و حوادث ناشی از کار
۳. انتخاب کارمند برای محیط و شغلی که از نظر جسمانی و روانی توانایی انجام آن را دارد و یا به طور اختصاصی تطبیق کار با انسان و یا در صورت عدم امکان تطبیق انسان با کار
 
فعالیت های بهداشت حرفه ای از قبیل
 
۱. نهادینه کردن و بهبود سیاست پیشگیرانه در HSE 
۲. توسعه متوازن آگاهی، درک و دانش HSE 
۳. شناسایی، اندازه گیری، ارزیابی و کنترل ریسکهای بهداشتی (عوامل زیان آور محیط کار) شامل:
• عوامل زیان آور فیزیکی
• عوامل زیان آور شیمیایی
عوامل زیان آور بیولوژیکی
عوامل زیان آور ارگونومیکی
• عوامل زیان آور روانی
۴. پیشگیری از وقوع بیماریهای ناشی از کار کارکنان و اطمینان از سلامت آنها و پایش سلامتی پرسنل در دوره های زمانبندی شده معین
۵. پیشگیری از وقوع حوادث، آسیب ها و حفاظت کارکنان