بازديد وزارتي واحد تغذيه مراكز آموزشي درماني نور وحضرت علي اصغر(ع)

در اين بازديد از عملكردوپيشرفت واحد تغذيه اين مركز در خصوص اجراي دستورالعمل هاي تغذيه ورژيم درماني وافزايش رضايتمندي بيماران تقدير وتشكر گرديدودر جلسه اي باحضور مدير محترم بيمارستان در خصوص ارتقاي فضاي آشپزخانه در محل جديد بحث وتبادل نظر گرديد.

 
 

ورود مدير وب سايت

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.