بازدیدرییس محترم دانشکده پزشکی از مجتمع خورشید

در این بازدید در خصوص باز سازی بخشهای فرسوده تبادل نظر گردید.همچنین از بخشهای تازه افتتاح شده المهدی بازدید شد.