براي اولين بار انجام عمل بیوپسی تحت سی تی اسکن در مركز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امروز پنجشنبه ۲۵آذر برای اولین بار درواحد تصویربرداری، عمل بیوپسی تحت سی تی اسکن توسط آقای دکتر شیروانی با موفقیت انجام شد.