previous pauseresume next

براي اولين بار انجام عمل بیوپسی تحت سی تی اسکن در مركز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امروز پنجشنبه ۲۵آذر برای اولین بار درواحد تصویربرداری، عمل بیوپسی تحت سی تی اسکن توسط آقای دکتر شیروانی با موفقیت انجام شد.