برگزاري جلسه هاي آموزشي كرونا ويروس

 و در تاريخ ۹ مهرماه ويژه پرسنل خدماتي،كمك بهيار،انتظامات،نقليه وبيماربر برگزار گرديد .خانم مختاري سوپر وايزر آموزشي بيمارستان هدف از برگزاري كلاس هاي آموزشي را آشنايي كامل پرسنل با ويروس،نحوه انتقال بيماري، علائم بيماري و راههاي پيشگيري و درمان و نحوه نمونه گيري از موارد مشكوك به اين بيماري و نحوه صحيح استفاده از وسايل حفاظت فردي برشمردند.