previous pauseresume next

برگزاری اولین جشنواره نظام پیشنهادات در سطح استان

در همین راستا کلیه مراحل جشنواره مذکور به صورت  الکترونیکی و از طریق سامانه نظام پیشنهادات دانشگاه (سنپا) به آدرس الکترونیکی www.suggests.mui.ac.irانجام خواهد پذیرفت.