برگزاری اولین جشنواره نظام پیشنهادات در سطح استان

در همین راستا کلیه مراحل جشنواره مذکور به صورت  الکترونیکی و از طریق سامانه نظام پیشنهادات دانشگاه (سنپا) به آدرس الکترونیکی www.suggests.mui.ac.irانجام خواهد پذیرفت.

 
 

ورود مدير وب سايت

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.