برگزاری کلاس احیای قلبی ریوی پایه

آموزش احیای قلبی ریوی پایه جزء الزامات اعتبار بخشی جهت کلیه کارکنان میباشد و شامل اقداماتی است که به منظور برقراری گردش خون و تهویه ریوی در هنگام ایست قلبی ریوی انجام میشود. لازم به ذکر است این  کلاس بر اساس آخرین تغیرات گاید لاین ۲۰۱۵ارایه گردید.