بستن موقت عروق داخل لگن قبل از عمل سزارين با استفاده از Ballon Occlusion techniqueدر مراكز آموزشي درماني نور وحضرت علي اصغر(ع)

اين عمل بر روي خانم باردار در هفته ۲۳ بارداري كه دچار Placenta Precretal(تهاجم وسيع جفت به خارج از رحم واحشاي لگني بود)انجام شد كه در اين موارد زايمان طبيعي يا سزارين) با خونريزي بسيار شديد(حدود ۳۰ واحد) همراه بوده واغلب منجر به مرگ مادر مي گردد. لذا با هماهنگي انجام شده توسط سركار خانم دكتر الهام زارعان،قبل از انجام عمل جراحي خونرساني محل توسط آقاي دكتر رامين حيدري با استفاده از روش Ballon Occlusion technique در واحد آنژيوگرافي مراكز آموزشي در ماني نور وحضرت علي اصغر (ع) به طور موقت متوقف شده وپس از انجام آن جهت جراحي به مركز الزهرا اعزام گرديدكه عمل انجام شده توسط سركار خانم دكتر زارعان موفق وبا خونريزي بسيار كم (۱-۱/۵ليتر)همراه بود كه پس از جراحي،مجددا خونرساني عروق برقرار گرديد.

اين روش درماني تا كنون به تعداد بسيار محدود در خارج از كشور گزارش شده است وبراي اولين بار در اصفهان با همكاري بين مراكز نور وحضرت علي اصغر(ع) والزهرا(س) با موفقيت انجام شد.

 
 

ورود مدير وب سايت

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.