جدید میثاق کارکنان بسيج مرکز با شهدای هشت سال دفاع مقدس