previous pauseresume next

جشن تشکر بهاری

دراین جشن ضمن تقدیر و تشکر واهدا هدایایی از حوزه مدیریت مرکز، دوباره و دوباره، برخدمت رسانی درچهارچوب قوانین اداری و دستور العملهای درمانی تاکید، و برتداوم اندیشه علمی و انسانی درراستای خدمت رسانی و آبادانی میهن عزیزمان ایران، به اندازه سهم مرکز پزشکی خورشید تاکید گردیده شد.