جلسه خیرین

دراین جلسه که باحضوراعضا و تیم مدیریتی مرکز و رییس محترم بیمارستان چمران انجام پذیرفت،ضمن تاکید بر رعایت اخلاق اسلامی به عنوان رکن اولیه در پیشبرد اهداف متعالی وامور خیریه توسط رییس محترم مرکز،دررابطه با هم افزایی و ارتباط نزدیک درچهارچوب آیین نامه های قانونی و برگزاری جلسات مستمر،بحث و تبادل نظر شد،هنچنین در راستای خدمت رسانی بالاخص به بیماران بابضاعت مالی کم و بیماران خاص تصمیماتی اتخاذ گردید.