جلسه هماهنگی با اساتید محترم گروه قلب

در این جلسه ضمن بررسی موانع، در خصوص فرایند خدمت رسانی به مردم تصمیماتی مقرر گردید.