جلسه هم اندیشی باخیرین

در این جلسه ضمن بیان مشکلات و موانع موجود در امر خدمت رسانی به بیماران نیازمند گروه روانپزشکی تمهیداتی اندیشیده و به تصویب رسید.