جلسه هم اندیشی باخیرین

در این جلسه که با موضوع اختصاص فضایی در مجتمع خورشید به بیماران سرطانی به جهت شیمی درمانی در آینده ای نزدیک مطرح گردید،تصمیماتی به جهت هماهنگی های بیشتر در تسهیل امور اتخاذ شد.