حسابداری درامد

 

نام ونام خانوادگي: سركار خانم چنگانیان
سمت: مسئول حسابداري درآمد
تحصيلات: -
تلفن: ۰۳۱۳-۲۲۲۲۱۲۷ داخلي ۴۰۷
شماره مستقيم:  
پست الكترونيك:  
مسير دستيابي به دفتر: حياط مركز علي اصغر- طبقه اول -تالار نفيس

 

پيغام مسئول واحد:

در اين واحد پس از ترخيص بيمار هزينه هاي پرونده محاسبه و اجازه خروج بيمار از بخش صادر مي گردد . همچنين كليه هزينه هاي بيماران بستري و سرپايي به سازمانهاي طرف قرارداد اعلام مي گردد .

 

 

 

قسمتهاي مختلف واحد:

- گزارش مالي

- رسيدگي به پرونده هاي بيماران

- كد گذاري

- ترخيص

- پاسخگويي به ارباب رجوع

- تعرفه گذاري

- بررسي كسورات

 

پرسنل تحت پوشش :

- 

شرح وظايف :

- طراحي ، توسعه ، استقرار و بروز آوري سيستم توسعه درآمد و بيمه گري بيمارستان و جمع آوري ، مطالعه طبقه بندي و نگهداري كليه قوانين و مقررات ، دستورالعمل ها ، آيين نامه ها و بخش نامه هاي مرتبط با تعرفه خدمات بيمارستاني ، ضريب K و تعرفه سازمانهاي بيمه گر

- طراحي ، توسعه و استقرار و بروز آوري سيستم ترخيص بيماران

- انجام فعاليت ها ، پيگيري و رايزني هاي لازم و ايجاد ارتباطات و تعاملات مناسب با سازمان ها و ارگانهاي مربوطه

- جمع آوري ، مطالعه و نگهداري كليه تفاهم نامه ها و قراردادهاي فيمابين بيمارستان و سازمان هاي بيمه گر

- انجام كليه اقدامات و پيگيري هاي لازم به منظور اعمال آخرين وضعيت تعرفه هاي خدمات بيمارستاني و تعرفه هاي سازمانهاي بيمه گر در محاسبه هزينه هاي خدمات ارائه شده توسط بيمارستان ائم از خدمات سرپايي ، بستري و پاراكلينيكي

- كنترل و تكميل اسناد مالي مورد نياز سازمان هاي بيمه گر با توجه به نوع بيمه بيمار

- ارسال اسناد تكميل شده براي نمايندگان سازمان هاي بيمه گر مستقر در بيمارستان وانجام كليه پيگيري هاي لازم براي دفاع از اسناد و رفع نواقص احتمالي و اخذ تأييد نمايندگان مذكور

- مكاتبه با سازمانهاي بيمه گر و ارسال گزارش خدمات به پيوست اسناد و مدارك مرتبط و انجام كليه پيگيري هاي لازم به منظور اخذ تأييد نهايي اسناد و واريز مبلغ هزينه در وجه بيمارستان

- انجام ساير فعاليت ها و اقدامات لازم مرتبط با توسعه درآمدهاي بيمارستان و پيگيري مربوط به امور بيمه اي در بيمارستان

- اجرا، هدايت و راهبري سيستم ترخيص بيماران  

- انجام هماهنگي ها ، برنامه ريزي ها و اقدامات لازم جهت تسويه حساب با خانواده بيماران فوت شده و صدور مجوز تحويل جسد 

- بررسي و پيگيري سريع و به موقع به گزارشات رسيده از واحد پاسخگويي به شكايات در خصوص شكايات مشتريان از عملكرد ، خدمات پرسنل زير مجموعه و ...

- طر احي ، توسعه ، ايجاد و بروز آوري پايگاه هاي داده و بانك هاي اطلاعاتي لازم جهت ثبت و ضبط اطلاعات پايه و تفصيلي مورد نياز و اطلاعات به وجود آمده و تجربيان كسب شده در طول انجام فعاليت هاي واحد سازماني به منظور اجراي هر چه مؤثر تر و كارآمد تر وظايف واحد  

- انجام ساير وظايف و امور محوله بنا به شرايط و اقتضائات مختلف سازماني و محيطي بيمارستان  

 

 

فعالیت های آموزشی جهت دانشجویان سایر رشته ها :

 

 

آموزش به دانشجويان رشته مديريت در خصوص عملكرد واحد درآمد

 

 

آموزش به پرسنل واحد در ارتباط با محاسبه پرونده توسط مسئول واحد درآمد