دعوتنامه کمیته سپاس

نظر به اهمیت برگزاری کمیته های بیمارستانی و نقش آن در ارائه راه حل های کارشناسی شده و تصمیم گیری های مدیریتی در مسیر حل مشکلات بیمارستان، به همین منظور کمیته سپاس بیمارستان در تاریخ ۲۶/۹/۹۴ روز پنج شنبه ساعت ۹ صبح در محل دفتر بهبود کیفیت تشکیل می گردد.

 

دستور کار جلسه:

۱. پیگیری پرونده های تحویل نشده به مدارک پزشکی

۲. ثبت اشتباه یا حذف تاریخ تولد در مراجعات سرپایی