دیدار دکتر معصومی با مسئولین بخشها

در تاریخ چهارشنبه ۹۲/۱۱/۲۳آقای دکتر معصومی با مسولین بخشها وواحدها دیدار وگفتگو کردند واز نزدیک با آنها آشنا شدند