رئیس امور اداری

 

نام ونام خانوادگي: آقاي كمال فاضلي                     
سمت: مدير امور عمومي
تحصيلات:  
تلفن: ۰۳۱۳-۲۲۲۲۱۲۷ داخلي۲۲۰۱
شماره مستقيم: ۰۳۱۳-۲۲۲۰۹۹۴
پست الكترونيك:  
مسير دستيابي به دفتر: حياط مركز نور - ساختمان اداري - طبقه اول