رئیس حسابداری

 

 

نام ونام خانوادگي: آقاي حسن اثنی عشر                     
سمت: رئیس حسابداری
تحصيلات: کارشناس حسابداری
تلفن: ۰۳۱۳-۲۲۲۲۱۲۷ داخلي۲۴۲۳
شماره مستقيم: ۰۳۱۳-۲۲۳۸۱۵۶
پست الكترونيك: -
مسير دستيابي به دفتر: حياط بیمارستان علی اصغر- تالار نفیس- حسابداری