previous pauseresume next

روانپزشکی زنان

مقدمه

 

 نیازهای بیماران روانپزشکی وخانواده های انان متعدد ومتنوع برحسب مراحل مختلف بیماری متفاوت هستند.برای فراهم اوردن مراقبت همه جانبه طیف وسیعی از خدمات مورد نیاز است اهمیت تاثیر محیط درمانی بررفتاربیماران اعصاب وروان رانباید نادیده گرفت چنین محیطی ازعوامل مهم تعیین کننده رفتار هرفردمی باشد .هدف از ایجاد یک محیط درمانی کمک به بیماران در جهت احراز سلامت روانی وغلبه بر شرایط سخت است .در چنین محیطی رفتارهای مخرب بیمار به حداقل رسیده وبرای غلبه بر مشکلات خود شیوه های جدید را فرا میگیرد .منظوراصلی ازبستری یک بیمار روان ضمن درمان ،حفظ امنیت او ودیگران ،وکنترل رفتارهای ناهنجاربیمار می باشد.

معرفی بخش روانپزشکی زنان

رئیس بخش: سرکار خانم دکتر اکوچکیان
سرپرستار بخش: خانم مستوفی
روانپزشکان بخش : اقای دکتر موسوی (مدیرگروه روانپزشکی)، خانم دکتر اکوچکیان، اقای دکتر صالحی، خانم دکتر کرباسی، اقای دکتر شعربافچی،  خانم دکترامامی، خانم دکتر ناجی،اقای دکتر محمد بیگی
روانشناسان بخش : خانم دکتر محمدی ..خانم دکتر مظاهری ..خانم نوری ..خانم شفیعی

 

بخش روانپزشکی زنان درسال ۱۳۵۷در بیمارستان خورشید تاسیس وپس از آن توسعه یافته است به نحوی که در حال حاضر با قرار گرفتن درضلع جنوبی مرکز نور در مجتمع آموزشی درمانی، پژوهشی خورشید با دارا بودن ۲۲تخت بستری فعالارائه خدمت می‌نماید.

همچنین خدمات شاخصی در بخش مذکور شامل ویزیت روانپزشکان اساتید برجسته هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی،روان‌درمانی توسط روانشناسان و ارتباط درمانی با پرستار مسئول بیمار ضمن تعیین یک پرستار ویژه جهت هربیمار به منظور تکمیل درمان ونظارت بیشتر از زمان پذیرش تا ترخیص، به وسیله  ارتباط مستمر  با دو واحدالکتروشوک درمانی و کار درمانی ارائه می‌گردد.

خدماتی که در بخش ارائه می‌گردد شامل موارد زیر است:

  1. هنردرمانی
  2.  جلسات گروهی
  3. بازیدرمانی
  4. معنویتدرمانی
  5. ورزش صبح و عصر               
  6. برگزاری مراسم جهت اعیاد و مناسبت‌ها

که توضیح مختصری از هریک ارائه می‌گردد:

بازی درمانی:

 با توجه به پژوهش های انجام شده و تاثیر بازی درمان در کاهش اضطراب ،افسردگی ،مشکلات رفتاری و تمرکز به طور مستمر غیر از ساعات کار درمانی تحت نظارت پرستار و بادیگارد انجام می شود .

جلسات گروهی توسط پرستاران بخش :

طبق برنامه تنظیم شده ماهیانه جهت مشارکت های گروهی وبیان تجربیات  و اموزش های گروهی ،علاوه بر افزایش عزت نفس و تمرکز در جهت مهارت های ارتباطی و ارتقاء تعاملات اجتماعی بعد از ترخیص بسیار موثر می باشد.

معنویت درمانی:

صرفنظر از تمام اموزههای  روشن دینی وتربیت دینی ،دین مبین اسلام وائمه که مبلغان مدرن حقیقی دین بوده وهستند امروز علم روانشناسی نیز باصراحت کامل به نقش سازه های دینی در شکل دهی روحیات انسان وکنترل غرایز و تحمل انواع مشکلات فردی واجتماعی و بطور کلی به نیاز انسانها به دین وحمایت های روحی دین معترف است لذا جلسات گروهی با بیماران طبق هماهنگی با واحد نسیم مهر در بخش روانپزشکی زنان برگزار می‌شود.

هنر درمانی:

 نقاشی و کار دستی های بی خطر با نظارت پرستار و بادیگارد در جهت افزایش اعتماد به نفس و خلاقیت و کاهش اضطراب و غلبه بر استرس در شیفت عصر وشب انجام می شود.

 واحدهای مرتبط با بخش

الکتروشوک درمانی :

تشنج درمانی یا الکتریسیته درمانی یکی از موثرترین،بی خطرترین و مطمین ترین متد های درمانی در روانپزشکی مدرن می باشد.

در راستای اجرای این امر خطیر الکترو شوک درمانی طبق  صلاحدید پزشک  مربوطه و اخذ رضایت اگاهانه از همراهان درجه یک بیمار  انجام می شود.

کاردرمانی:

مداخلات کاردرمانی غیردارویی بوده و ابزار آن فعالیتها و تمریناتی است که با آسیب یا بیماری افراد دچار محدودیت در کارکردهای روانی، فیزیکی، اجتماعی و رشدی متناسب می باشد. این فعالیتها در برگیرنده تمام ابعاد زیست شناختی-روانشناختی-اجتماعی انسان است و هدف نهایی آن ارتقاء سلامت، استقلال و کیفیت زندگیمی‌باشد.

ورزش صبح وعصر

کاردرمانی غیردارویی بوده وابزارآن فعالیتهاوتمریناتی است کهباآسیبیابیماریافراددچارمحدودیتدرکارکردهایروانی،فیزیکی،اجتماعیورشدیمتناسبمیباشد. اینفعالیتهادربرگیرندهتمامابعادزیستشناختی-روانشناختی-اجتماعیانساناستوهدفنهاییآنارتقاء

 

برگزاریمراسمجهتاعیادومناسبت‌ها:

کاردرمانیغیرداروییبودهوابزارآنفعالیتهاوتمریناتیاستکهباآسیبیابیماریافراددچارمحدودیتدرکارکردهایروانی،فیزیکی،اجتماعیورشدیمتناسبمیباشد. اینفعالیتهادربرگیرندهتمامابعادزیستشناختی-روانشناختی-اجتماعیانساناستوهدفنهاییآنارتقاء

 

 

 
 
 

ورود مدير وب سايت

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.