ریاست

 

نام ونام خانوادگي: آقاي دكترمنصور سياوش                  
    
سمت: رياست بيمارستان
تحصيلات: فوق تخصص غدد
تلفن: ۰۳۱۳۱-۲۲۲۲۱۲۷ داخلي ۲۲۰۱
شماره مستقيم: ۰۳۱۳-۲۲۲۲۸۹۲
پست الكترونيك: -
مسير دستيابي به دفتر: حياط مركز نور -ساختمان اداري -طبقه اول