شناسنامه بیمارستان

*نوع بيمارستان: دولتي

* تاريخ تأسيس: ۱۲۹۲ هجري شمسي

تاريخ بهره برداری: ۱۳۰۰ هجري شمسي

* تعداد تخت مصوب: ۲۷۶ تخت

* تعداد تخت موجود: ۲۲۴تخت

* درجه ارزشيابي: درجه۱

* آخرين تاريخ ارزشيابي:۱۳۹۴/۱۲/۵

* مساحت كل بيمارستان: ۱۲۰۰۰ مترمربع با زیر بنای ۹۶۰۰

* وابستگي اداري و سازماني: وابسته به دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

* رياست: آقاي دكتر منصور سیاوش

* مديريت: آقاي دکتر محمد شماس

* مدیر امور عمومی واداري: آقاي كمال  فاضلي

* مدير دفتر پرستاري: سركار خانم پورنصر