previous pauseresume next

پیغام هشدار

جهت مشاهده این فرم بایستی وارد سایت شوید.

فرم ارزیابی رضایتمندی کارکنان از مرکز

اين پرسشنامه شامل  ۴۰ سوال مربوط به سنجش میزان رضایتمندی همکاران از عملکرد سازمان است.خواهشمند است با پاسخگویی درست وانتخاب یکی از گزینه های سه گانه ، ما را در جهت شناخت بیشتر از مسائل سازمان یاری فرمائید.