كميته ها

کمیته تریاژ بیمارستانی
کمیته کادر پزشکی، پرسنل پرستاری و کارکنان
کمیته تغذیه و رژیم درمانی
کمیته مدیرت اطلاعات سلامت و فناوری اطلاعات
کمیته نظارت و ارزشیابی درون
کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار
کمیته بهبود کیفیت
کمیته نظام پیشنهادات
کمیته بحران و بلایا
کمیته بهداشت محیط
کمیته کنترل عفونت بیمارستان
کمیته تعیین تکلیف بیماران
کمیته اخلاق پزشکی
کمیته طب انتقال خون
کمیته دارو، درمان و تجهیزات
رسیدگی به مرگ و میر و عوارض بیمارستان