معرفی مدیران سابق

روسا و مدیران اسبق سازمان رئیس

آقای دکتر عباس قربانی

آقای دکتر محمد علی نیلفروش زاده

آقای دکتر حبیب اله تابان

آقای دکتر سید علی موسوی

آقای دکتر عباس عطاری

آقای دکتر سید محمد هاشمی

آقای دکتر حمید افشار

آقای دکتر منصور سیاوش

آقای دکتر معصومی

 

مدیر

آقای دکتررضا عطاران

جناب آقای ایرج فقری

آقای دکتر علی نجفی

جناب آقای سید علی طاهری

اقای دکتر حسن جان نثاری

آقاي دكتر حميد ميرزائيان