معرفي واحد ايمني بيمار

 

نام ونام خانوادگي:

سركار خانم دكتر مرضيه پريشاني
سمت: مسئول واحد ايمني بيمار
تحصيلات: دكترا حرفه اي
تلفن: ۳۲۲۲۲۱۲۷-داخلی۲۳۵۸
پست الكترونيكي:  
مسير دستيابي دفتر:  

 

 

 

نام ونام خانوادگي: سرکار خانم شبنم مهردادي
سمت: كارشناس هماهنگ کننده ايمني بيمار
تحصيلات: كارشناس  پرستاري
تلفن: ۳۲۲۲۲۱۲۷-داخلی۲۳۵۹
پست الكترونيكي:  
مسير دستيابي دفتر: