معرفي واحد مديريت خطر حوادث وبلايا

 

نام ونام خانوادگي: جناب آقاي دكتر محمد شماس
سمت: مدير واحد مديريت خطر،حوادث وبلايا
تحصيلات: دكترا حرفه اي
تلفن:  
پست الكترونيكي:  
مسير دستيابي دفتر:  

 

 

 

نام ونام خانوادگي: سرکار خانم شبنم مهردادي
سمت: كارشناس واحد مديريت خطر حوادث وبلايا
تحصيلات: كارشناس  پرستاري
تلفن:  
پست الكترونيكي:  
مسير دستيابي دفتر: