مناقصه

مراکز پزشکی نور و حضرت علی اصغر(ع) در نظر دارد بازسازی بخش ارورلوژی خود را به پیمانکاران حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید،کلیه شرکت کنندگان می توانند از تاریخ ۹۲/۱۲/۲۵ تا ۹۲/۱۲/۲۷ جهت بازدید محل انجام پروژه و دریافت شرایط انجام کار به محل انجام پروژه مراجعه نمایند.