پايان زندگي در بخش اورژانس

جلسه آموزشي ويژه پرستاران و بهياران شاغل در اورژانس هاي روانپزشكي،داخلي و مسمومين با عنوان پايان زندگي در بخش اورژانس در روز يكشنبه ۲۶مهرماه

در سالن كنفرانس مركز برگزار گرديد.

عناوين مورد آموزش:

۱)مروري بر تعريف مرگ از ديدگاه پزشكي و قرآن

۲)سيكل چهار مرحله اي مراقبت هاي اورژانسي در بيماران در مرحله آخر زندگي  بستري در اورژانس و ارائه مهمترين علائم  مراقبت هاي لازم جهت اين بيماري و توضيح مبحث اوتا نازي و dnaوcprوارائه نكاتي در مورد مراقبت هاي تسكيني و معنوي در بيماران  ارائه گرديد.