پیوند اعضا بیمار مرگ مغزی

بنابراين گزارش، کلیه های  اهدايي نامبرده در اين مركز و در بیمارستان الزهرا  به دوبیمار پیوند شد. روحش شادویادش گرامی