previous pauseresume next

کمبته مرگ ومیر

دراین جلسه ضمن بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع مطروحه،نمونه های عینی واحتمالی در پرونده های مورد نظر وارسی و مورد ارزیابی قرار گرفت.