کمیته­ های برنامه ریزی شده هفته آتی از تاریخ ۱۳۹۶/۵/۷ لغایت ۱۳۹۶/۵/۱۲

عنوان جلسه

روز/تاریخ

ساعت برگزاری جلسه

رییس جلسه

دبیر جلسه

کمیته مرگ و میر و عوارض و آسیب شناسی و نسوج

روز شنبه ۰۷/۰۵/۹۶

۱۱:۳۰ صبح

آقای دکتر سیاوش

آقای دکتر عطاپور

کمیته پیشنهادات

روز یکشنبه ۰۸/۰۵/۹۶

۱۱ صبح

آقای دکتر سیاوش

خانم مستوفی

کمیته مدیریت اطلاعات سلامت و فناوری اطلاعات

روز دوشنبه ۰۹/۰۵/۹۶

۹ صبح

آقای دکتر شماس

خانم خونساری، آقای مهندس جفرپیشه