کمیته­ های برنامه ریزی شده هفته آتی از تاریخ ۱۳۹۶/۶/۱۱ لغایت ۱۳۹۶/۶/۱۶

عنوان جلسه

روز/تاریخ

ساعت برگزاری جلسه

رییس جلسه

دبیر جلسه

کمیته ارتقا کیفیت مستندسازی اقدامات پزشکی

روز شنبه ۱۱/۰۶/۹۶

۱۱:۳۰ صبح

آقای دکتر سیاوش

آقای دکتر عطاپور

کمیته بهداشت محیط

روز دوشنبه ۱۳/۰۶/۹۶

۹ صبح

آقای دکتر شماس

خانم سلیمانی

کمیته دارو، درمان و تجهیزات پزشکی و اقتصاد دارو

روز سه­شنبه ۱۴/۰۶/۹۶

۹ صبح

آقای دکتر سیاوش

خانم دکتر مالکی