کمیته­ های برنامه ریزی شده هفته آتی از تاریخ ۱۳۹۶/۶/۲۵ لغایت ۱۳۹۶/۶/۳۰

عنوان جلسه

روز/تاریخ

ساعت برگزاری جلسه

رییس جلسه

دبیر جلسه

کمیته پیشنهادات

روز یک‌شنبه ۲۶/۰۶/۹۶

۱۱ صبح

آقای دکتر سیاوش

خانم مستوفی

کمیته اورژانس بیمارستانی (تریاژ و تعیین تکلیف بیمار)

روز دوشنبه ۲۷/۰۶/۹۶

۹ صبح

آقای دکتر سیاوش

خانم معین

کمیته آموزش و پژوهش

روز سه­شنبه ۲۸/۰۶/۹۶

۹ صبح

آقای دکتر سیاوش

خانم مختاری

کمیته طب انتقال خون

روز چهارشنبه ۲۹/۰۶/۹۶

۹ صبح

آقای دکتر سیاوش

خانم ناظمی

کمیته مدیریت اجرایی

روز پنج‌شنبه ۳۰/۰۶/۹۶

۹ صبح

آقای دکتر سیاوش

آقای فاضلی