کمیته­ های برنامه ریزی شده هفته آتی از تاریخ ۱۳۹۶/۶/۴ لغایت۱۳۹۶/۶/۹

عنوان جلسه

روز/تاریخ

ساعت برگزاری جلسه

رییس جلسه

دبیر جلسه

کمیته مرگ و میر و عوارض و آسیب شناسی و نسوج

روز شنبه ۰۴/۰۶/۹۶

۱۱:۳۰ صبح

آقای دکتر سیاوش

آقای دکتر عطاپور

کمیته مدیریت خطر حوادث و بلایا و ایمنی

روز یکشنبه ۰۵/۰۶/۹۶

۹ صبح

آقای دکتر شماس

خانم مهردادی

کمیته بهداشت محیط

روز دوشنبه ۰۶/۰۶/۹۶

۹ صبح

آقای دکتر شماس

خانم سلیمانی