کمیته­ های برنامه ریزی شده هفته آتی از تاریخ ۹۶/۱۰/۲۳ لغایت۹۶/۱۰/۲۸

عنوان جلسه

روز/تاریخ

ساعت برگزاری جلسه

رییس جلسه

دبیر جلسه

کمیته مرگ و میر و عوارض و آسیب شناسی و نسوج (بررسی پرونده)

روز شنبه ۲۳/۱۰/۹۶

۱۱:۳۰ صبح

آقای دکتر سامی

آقای دکتر عطاپور

کمیته پیشنهادات

روز یک­شنبه ۲۴/۱۰/۹۶

۱۱ صبح

آقای دکتر سامی

خانم مستوفی

زیر کمیته ارتقا کیفیت مستندسازی اقدامات پزشکی

روز سه­شنبه ۲۶/۱۰/۹۶

۱۰:۳۰ صبح

آقای دکتر شماس

خانم مختاری

کمیته دارو و اقتصاد دارو، درمان و تجهیزات پزشکی

روز سه­شنبه ۲۶/۱۰/۹۶

۱۲ ظهر

آقای دکتر سامی

خانم دکتر مالکی

کمیته طب انتقال خون

روز چهارشنبه ۲۷/۱۰/۹۶

۹ صبح

آقای دکتر سامی

خانم قلایی