کمیته­ های برنامه ریزی شده هفته آتی از تاریخ ۹۶/۱۱/۱۴ لغایت ۹۶/۱۱/۱۹

 

عنوان جلسه

روز/تاریخ

ساعت برگزاری جلسه

رییس جلسه

دبیر جلسه

کمیته ارتقا کیفیت مستندسازی پرونده

روز شنبه ۱۴/۱۱/۹۶

۱۱:۳۰ صبح

آقای دکتر سامی

آقای دکتر عطاپور

کمیته پیشنهادات

روز یک­شنبه ۱۵/۱۱/۹۶

۱۱ صبح

آقای دکتر سامی

خانم مستوفی

زیر کمیته مستندسازی پرونده (پیراپزشکی)

روز سه­شنبه ۱۷/۱۱/۹۶

۱۱ صبح

آقای دکتر شماس

خانم مختاری