کمیته­ های برنامه ریزی شده هفته آتی از تاریخ ۹۶/۴/۱۷ لغایت ۹۶/۴/۲۲

عنوان جلسه

روز/تاریخ

ساعت برگزاری جلسه

رییس جلسه

دبیر جلسه

کمیته ارتقا کیفیت مستندسازی اقدامات پزشکی

روز شنبه ۱۷/۰۴/۹۶

۱۱:۳۰ صبح

آقای دکتر سیاوش

آقای دکتر عطاپور

کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

روز یکشنبه ۱۸/۰۴/۹۶

۹ صبح

آقای دکتر شماس

آقای مهندس فاطمی

کمیته بهداشت محیط

روز یکشنبه ۱۸/۰۴/۹۶

۱۰ صبح

آقای دکتر شماس

خانم سلیمانی