کمیته بحران

در این کمیته ضمن بررسی فلوچارت مدیریت بحران و ارزیابی از آمادگی اعضا، وظایف محوله به هریک از اعضا مروری دوباره گشت.