کمیته تریاژ

در این کمیته ضمن بررسی و بازنگری اساسی در سطوح مختلف فرایند تریاژ بیماران توسط اعضای کمیته و ریاست محترم مجتمع، همچنین تصمیماتی به جهت تسهیل در روند درمانی بیماران در بدو ورود به اورژانس و در اسرع وقت، ضمن رعایت دستورالعملهای ابلاغیه اتخاذ شد.