کمیته مدیریت بحران

در این کمیته ضمن بررسی و ارزیابی از امکانات موجود و تهیه چک لیست، به چگونگی خدمت رسانی در فازهای مختلف بحران به بحث و تبادل نظر پرداخته شد.