کمیته هماهنگی و یکسان سازی ارزیابی چک لیستها درشیفت عصر و شب

مقرر گردید بازدیدهای مدیریتی از ۱۵ بهمن لغایت ۱۵ اسفندماه اجرا و نتایج این بازدیدها به حوزه ستادی مرکز جهت اقدامات اصلاحی مربوطه ارسال گردد.