کمیته پایش و سنجش کیفیت در بیمارستان

موضوع مورد بحث اعضای کمیته در رابطه با بررسی مشکلات فنی الکترونیکی برخی آلارم ها،هشداردهنده ها و پیج، گزارشات بازدیدهای معاونت محترم درمان و وضعیت شاخص های بحران بود.