پیغام هشدار

جهت مشاهده این فرم بایستی وارد سایت شوید.

گزارش خطا وخطر

همکار محترم با توجه به پیاده سازی فرهنگ عاری از سرزنش گزارش خطا در صورت بروز خطا جهت کسب تجربه از خطاها وپیشگیری از تکرار موارد مشابه فرم زیر را تکمیل نمایید.