previous pauseresume next

دعوتنامه کمیته ها

مدعوین جلسه:

آقای دکتر معصومی(رییس بیمارستانآقای دکتر آقای دکتر میرزاییان (مدیر بیمارستان(رییس کمیته)آقای دکتر بختی (سرپرست بهبود کیفیت و حاکمیت بالینیآقای عظیمی (مدیر امور عمومی و حراست)،  خانم فانیان (مدیر دفتر پرستاریخانم شفیعی (سوپروایزر آموزشیخانم دانشگر (مسوول آموزش به بیمار(دبیر کمیته)آقای عظیمی (مسوول درمانگاه)،  آقای پیراسته (کارشناس بهبودکیفیت (کارشناس امور بیمارستان)خانم مستوفی (کارشناس بهبودکیفیت(کارشناس مدیریت بیمارستان)خانم رییسی(کارشناس بهبود کیفیت(پرستار))

 

دستور کار جلسه:

 

۱.       بررسی اجرای سنجه­ های حقوق گیرنده خدمت

 
 
 

ورود مدير وب سايت

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.